Home Podpora NNO

Podpora nestátní neziskové organizace

Metodická a praktická podpora NNO (zejména romských

Pro systematickou práci v komunitě je velmi důležitá spolupráce s místními NNO (ve Vsetíně funguje několik proromsky orientovaných a 2 romské NNO), jejichž klíčová role ve společnosti nemůže být nijak nahrazena. Pro zlepšení a zefektivnění jejich aktivit se jeví jako velmi žádoucí jejich podpora a zapojení do realizace aktivit formulovaných během komunitní práce a naplňování potřeb formulovaných komunitou.

 

Nejčastější problémy fungování romských NNO lze spatřovat v oblastech:
- pochopení role NNO ve společnosti (absence vizí, cílů, strategie, plánování)
- práce s informacemi (vyhledávání, zpracování a využití)
- velmi slabá orientace v pravidlech fungování NNO, grantového financování

 

Činnost romských NNO i jejich projektů je realizována poměrně nesystematicky (emocionálně) a neefektivně. Díky absenci přehledu o fungování projektového cyklu (realizaci projektu) neodpovídají jejich výsledky cílům projektu ani úsilí a zdrojům do nich vložených. Na neinformovanou veřejnost mohou tyto "nedotažené" akce působit chaoticky a kontraproduktivně.

Cílem této aktivity je mobilizovat existující romské NNO (popř. nově vzniklé, které vyplní mezery v činnosti dosud fungujících NNO) a poskytnout jim podporu v jejich činnosti především formou metodického vedení, ale i motivace poskytnutím možnosti finanční spoluúčasti na jejich aktivitách (za předem stanovených podmínek).

Práce s NNO bude jednou z aktivit vedoucího projektového týmu a komunitního koordinátora. Jejich rolí v této oblasti bude především:
- pravidelné setkávání s vedením NNO, členy NNO
- odborné poradenství (fundraising, účetnictví, projektový cyklus)
- metodické vedení, vzdělávání, kontrola kvality, motivace (definování vizí, cílů a poslání)
- snaha o zlepšení práce pro členy sdružení, komunitu
- otevření se NNO komunitě i majoritní společnosti, vč. spolupráce s dalšími NNO ve městě
- praktická pomoc při organizování akcí

Aktualizováno (Pátek, 21 Leden 2011 06:13)

 
Přihlášení
Přístupy

Počet návštěv:

Dnes

Celkem

Aktuálně přihlášeni
Právě připojeni - hostů: 3