Home Projekt ESF

Projekt Evropský sociální fond

Projekt ESF

Projekt Lidé s hodnotou perly na sociálním dně

 

Příjemce:                             Město Vsetín, Svárov 1080, Vsetín

Registrační číslo:                CZ.1.04/3.2.01/19.00154 

Operační program:              OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Globální grant:                    Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

Doba realizace:                   červenec 2010 až prosinec 2012

Rozpočet:                            4 963 013,60 Kč

Popis projektu

Projekt zefektivní celý proces sociálního začleňování sociálně vyloučených Romů ve městě Vsetín do společenského dění, potažmo na trh práce, a to zejména poznáním své vlastní hodnoty, změnou jejich životního postoje a jejich aktivizací.  Název projektu "Perly na dně" odkazuje právě na cíle sociální práce – v každém jedinci a komunitě existují vnitřní zdroje vedoucí k úspěchu a spoko-jenosti. Objevení těchto "perel" jim umožní poznat vlastní hodnotu a "vynese je tak na povrch".

 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je umožnit příslušníkům sociálně vyloučených romských lokalit poznat svou skutečnou hodnotu, jejich rozhodující podíl na procesu změny jejich situace, změnit jejich postoj z pasivního na aktivní a tím posílit jejich sebevědomí, čímž se výrazně zlepší jejich pozice při sociálním začleňování do společnosti i na trh práce.

 

Dílčí cíle:

zvýšit participaci a kapacity cílové skupiny pro řešení vlastních problémů,

zvýšit kapacity malých NNO pro realizaci aktivit ve prospěch cílové skupiny v návaznosti na strategii a politiku sociálního začleňování města,

zvýšit efektivitu systému řešení sociálního začleňování ve městě Vsetín.

 

Cílová skupina

Příslušníci sociálně vyloučených romských komunit

 

Průběh

Vhodným propojením terénní sociální práce, aspektů komunitní práce a posilování kapacit NNO (posilování občanské společnosti) chce projekt zabránit apatii sociálně vyloučených. Záměrem je, aby lidé na „sociálním dně“ odhalili, přijali a využili svoji klíčovou a nezastupitelnou roli v procesu změny. Posílení participace chudých a sociálně vyloučených skupin je v současné době jednou z priorit politiky sociálního začleňování v rámci EU. Pro dlouhodobé a udržitelné řešení je nutné začít se sociálně vyloučenými pracovat systematicky a koordinovaně (na všech úrovních), indivi-duálně a současně komunitně. Klíčovou podmínkou pro zdar je právě aktivní zapojení jich samotných do procesů, které mohou přinést změnu, protože jedině koordinací aktivní spolupráce a spoluúčasti všech dotčených stran může dojít k dosažení stanoveného cíle.

 

Ve městě Vsetín dobře funguje individuální práce s klientem. Město Vsetín si přesto uvědomuje rezervy při sociální práci s klientem stejně jako při aktivním zapojování cílových skupin do veřejného života. Právě v projektu navržený prvek komunitní práce a metodické podpory malých a nově vzniklých NNO má potenciál uvedené procesy vhodně propojit.

 

Výsledky

350 podpořených osob - celkem

Aktualizováno (Pondělí, 27 Prosinec 2010 07:54)

 
Přihlášení
Přístupy

Počet návštěv:

Dnes

Celkem

Aktuálně přihlášeni
Právě připojeni - hostů: 2